DonerenNieuwsbrief
HomeActueelVerhalen

Vakbondscollectief in Colombia werkt aan rechtvaardige energietransitie in de kolenmijnbouw

Oprichting nieuw vakbondscollectief Colombia

In de mijnbouwregio in het noorden van Colombia is op 4 februari 2021 een vakbondscollectief opgericht, gekoppeld aan het Labour Observatory for a Just Transition in the Coal Supply Chain. “Als vakbondsorganisaties staan we nu samen sterker,” vertelt Luis Fernando Ramírez, voorzitter van Sintramienergética, een van de deelnemende vakbonden.

Gezamenlijke strategie

“We werken nu vanuit een gezamenlijkestrategie aan een rechtvaardigeenergietransitie.Tot voor kort washet nog onmogelijk om samen op tetrekken en eensgezind actie te voeren,”vertelt Luis Fernando Ramírez. "Steedsontstonden er weer nieuwe vakbondendie onderling sterk concurreerden.Als collectief hebben we nu een eensgezindestrategie waarin de belangrijkstezwaartepunten vastgelegdzijn. Dankzij ons logo zijn we nu ookherkenbaar als collectief. 

In maart2021 is er een tripartiete dialoogtafelgehouden met twee organisaties vanuithet vakbondscollectief en vertegenwoordigersvan de Colombiaanseoverheid en de mijnbouwbedrijven.Vanuit het collectief is ook het ‘LabourObservatory for a Just Transition inthe Coal Supply Chain’ opgericht.Met het oog op de communicatie vandit observatorium is er een specialethematische website ontwikkeld diezowel bedoeld is voor internationalestakeholders als voor Colombiaansebetrokken partijen. 

In de mijnbouwregio in het noorden van Colombia is een vakbondscollectief opgericht met hulp van CNV Internationaal.

De website bevatjuridische informatie, richtlijnen envergelijkbare praktijkvoorbeelden.De verhalen, interviews, nieuwsartikelenen video’s, versterken de stem vande werknemers. We laten niet alleenzien wat er in de steenkoolregio’s vanColombia aan de hand is, maar ookwat er nodig is om de energietransitieeerlijk te laten verlopen. 

Het Engelstaligedeel van deze website is gericht opinvesteerders, bedrijven en overhedenom due diligence en verantwoordondernemen in de steenkoolketente bevorderen. De Spaanse websiteis vooral bedoeld voor bezoekers uitLatijns-Amerika en Colombia, vakbondenen werknemers, en overhedenen bedrijven in de steenkoolgebieden.Het collectief is ontstaan dankzij steunvan CNV Internationaal."

“Als vakbondsorganisaties staan we nu samen sterker, we werken vanuit een gezamenlijke strategie aan een rechtvaardige energietransitie”
Luis Fernando Ramírez, voorzitter Sintramienergética

Publicatiedatum 31 05 2022