DonerenNieuwsbrief

Onmisbaar voor verbetering van werk, arbeidsomstandigheden en inkomen

Het overleg tussen vakbonden, werkgevers en overheid over sociaaleconomische onderwerpen noemen we sociale dialoog. Volgens CNV Internationaal is sociale dialoog onmisbaar op het werk. Lees hier wat dit inhoudt en waarom dit centraal staat in het werk van CNV Internationaal.

Sociale dialoog omvat alle vormen van onderhandelen (zoals cao-onderhandelingen). Maar bijvoorbeeld ook overleg en raadpleging en het uitwisselen van informatie over sociaaleconomische onderwerpen zijn vormen van sociale dialoog .

De gesprekspartners bij de sociale dialoog zijn doorgaans: vertegenwoordigers van de overheid, vakbonden en werkgeversorganisaties. Als zij alle drie om de tafel zitten, noemen we dat tripartiet overleg. Zitten alleen de sociale partners (werkgevers en vakbonden) bij elkaar, dan noemen we dat bipartiet overleg.

Video over het belang van sociale dialoog 

Voorwaarden voor een succesvolle sociale dialoog

• sterke vakbonden (en werkgeversorganisaties), 
• toegang tot relevante informatie, politiek draagvlak, 
• respect voor de fundamentele arbeidsnormen, 
• vrijheid van vereniging 
• en de vrijheid om over arbeidsvoorwaarden te onderhandelen.

Wat we doen: dubbele motivatie

CNV Internationaal bevordert de sociale dialoog vanuit een dubbele motivatie: 

  • als doel op zich om de samenhang binnen een bedrijf, sector en samenleving te versterken en 
     
  • als duurzaam instrument om via cao’s op nationaal, sectoraal en bedrijfsniveau tot verbetering van de kwaliteit van het werk, arbeidsomstandigheden en inkomen te komen. 

De sociale dialoog faciliteert gezamenlijke uitkomsten tussen werknemers en werkgevers op een vreedzame en dus duurzame wijze. 

Hiervoor zijn sterke partners, zowel aan werkgevers als aan werknemerszijde, noodzakelijk. 

Dialoog gebaseerd op respect voorkomt arbeidsonrust en bevordert daarmee het investeringsklimaat en duurzame economische en sociale ontwikkeling

Meerbedrijven cao's 

Een concreet resultaat van sociale dialoog: Via een sociale dialoog proces streven we naar goede afspraken die vastgelegd worden in multicompany CAO's. Dit is een concept om voor meer bedrijven in een sector of regio tegelijk een cao af te sluiten.   Een goede win-win situatie voor zowel werknemers als werkgevers die echter in veel landen niet gebruikelijk is.. 

Vrijheid

Een belangrijke vereiste bij sociale dialoog is voor CNV Internationaal  is de vrijheid van organisatie oftewel vakbondsvrijheid. Bij de overleggen en in de delegaties wil CNV Internationaal dat werknemers vrij zijn om zich aan te sluiten bij de vakbond van hun keuze en dat er vakbonden van verschillende signatuur betrokken worden bij overleg op verschillende niveau's. 

Overlegstructuren op verschillende niveau's

Ook op wereldniveau wordt de vakbeweging nog lang niet altijd gehoord als het gaat om belangrijke sociaaleconomische onderwerpen (zoals armoedebestrijding). 

Om dit te veranderen, stelt CNV Internationaal op strategische plaatsen het belang van overlegstructuren aan de orde. Dit doet CNV door zelf zoveel mogelijk deel te nemen aan bi- en tripartiete overleggen waar internationale onderwerpen worden besproken. Bijvoorbeeld het tripartiet ILO-overleg en de jaarlijkse ILC-conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie, de VN-organisatie voor arbeid waarin vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en overheden uit de hele wereld afspraken maken.

 

Lees meer, tools en downloads