DonerenNieuwsbrief
HomeActueel

Standpunten

CNV Internationaal zorgt voor eerlijk werk, samen met onze partnervakbonden in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Eerlijk werk betekent een loon om van te leven en dialoog met je werkgever over arbeidsvoorwaarden. Nederland kan door het bevorderen van eerlijk werk zorgen voor ontwikkeling en economische groei (Sustainable Development Goal 8). Onderstaande suggesties kunnen hieraan bijdragen. 

Op onze publicatiepagina lees je de brieven die CNV Internationaal naar de Tweede Kamer, het Europees Parlement of ministeries heeft gestuurd. 

Ambitieuze IMVO-wetgeving is nodig om mensenrechten- en milieurisico’s te voorkomen

Om te zorgen dat mensen aan het begin van handelsketens een eerlijk loon krijgen en veilig kunnen werken is er Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) nodig op basis van de OESO-richtlijnen. 

Dit betekent dat bedrijven mensenrechten- en milieurisico’s in hun waardeketens in kaart brengen en vervolgens deze risico's voorkomen of aanpakken. 

Wij steunen daarom de initiatiefwet WDIO voor gepaste zorgvuldigheid in waardeketens om schending van mensenrechten en het milieu tegen te gaan in buitenlandse handel. 

Binnen de Sociaal Economische Raad (SER) hebben we ook een advies uitgebracht hoe Europese IMVO-wetgeving eruit moet komen te zien. Een Europese aanpak moet verbetering van de omstandigheden voor mens en milieu in de toeleveringsketens voorop stellen. 

Daarom is het belangrijk dat de wetgeving aansluit bij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Om de grootste impact te hebben in de internationale ketens buiten de EU, moet de wetgeving Europese samenwerking op sectorniveau stimuleren.

Meer weten over IMVO? Klik hier voor onze suggesties >

De klimaat- en energietransitie mag niet ten koste gaan van de mijnwerkers

Een eerlijke klimaat- en energietransitie betekent dat “onze” transitie in Nederland geen negatieve (sociale) invloed heeft in het buitenland. Mijnwerkers die kritieke mineralen opgraven voor onze overstap naar groene energie werken nu te vaak onder onveilige werkomstandigheden. Zij maken extreem lange werkdagen met weinig slaap en krijgen slecht betaald. Dit moet anders. Bijvoorbeeld door te zorgen dat Nederland of de EU gelijkwaardige partnerschappen aangaat met grondstofrijke landen waarin arbeidsrechten geborgd zijn. 

Daarnaast moet er inspraak zijn voor maatschappelijke organisaties en vakbonden tijdens de onderhandeling en na het afsluiten van de overeenkomst. De Nederlandse overheid moet bedrijven verplichten in hun hele keten arbeidsrechten te respecteren, ook aan het begin van hun ketens.

Meer weten over een eerlijke klimaat- en energietransitie? Klik hier voor onze suggesties >

Nederland moet zich inzetten voor duurzame handelsverdragen

Duurzame internationale handel kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het realiseren van een leefbaar loon voor werknemers wereldwijd. Dankzij handelsakkoorden kan er bijvoorbeeld meer aandacht en actie komen voor vakbondsvrijheid en kan de situatie verbeterd worden. 

Daarom  moet Nederland zich blijven inzetten voor gelijkwaardige ambitieuze duurzaamheidshoofdstukken in EU-handelsverdragen waarin heldere afspraken staan die bindend en afdwingbaar zijn.

Domestic Advisory Groups (DAGs) controleren hoe het met de afspraken uit de handelsakkoorden gaat. In de DAGs zitten vakbonden, bedrijven en NGOs samen. De DAGs hebben nu vaak nog te weinig middelen om deze monitoring goed te doen. Daarom schreven we aanbevelingen. 

Meer weten over duurzame internationale handel? Klik hier voor onze suggesties >

Nederland moet de achterstand op Sustainable Development Goals inhalen

We staan op een achterstand om de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in 2030 te halen. De Global Rights Index laat bijvoorbeeld zien dat SDG8 - waardig werk en duurzame economische groei - onder druk staat. 

De stijgende levenskosten worden door regeringen wereldwijd beantwoord met het afbreken van rechten op collectieve onderhandeling en vrijheid van vereniging. Nederland moet zich inzetten om de Sustainable Development Goals alsnog te halen.

Lees de suggesties die wij deden om eerlijk werk te bevorderen bij de beleidsnota 'Doen waar Nederland goed in is' >

 

De overheid moet zich aansluiten bij sectorale samenwerkingen en bedrijven motiveren

Het is belangrijk dat Nederland zich inzet voor sectorale samenwerking. Dit kan alleen als maatschappelijke organisaties en vakbonden betrokken zijn. 

De overheid moet zich aansluiten en bedrijven motiveren datzelfde te doen. Daarnaast moet de overheid beleid publiceren voor sectorale samenwerking inclusief meetbare doelen. 

Nederland moet alleen sectorale samenwerkingsinitiatieven erkennen waarin de OESO-richtlijnen nageleefd worden.

Weten welke suggesties we meegaven voor het nieuwe beleid voor sectorale samenwerking? >