DonerenNieuwsbrief

Vastleggen wat u belangrijk vindt

In veel landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika worden de rechten van werkende vrouwen en mannen met voeten getreden. Vakbond die voor die rechten opkomen, krijgen vaak te maken met bedreigingen en intimidatie. CNV Internationaal steunt daarom lokale vakbondsmensen die opkomen voor werkenden. 


Wij kunnen dit werk doen, mede dankzij de trouwe steun van vele donateurs uit de CNV-achterban.

Wist u dat het ook mogelijk is om CNV Internationaal op te nemen in uw testament? De Belastingdienst heeft CNV Internationaal namelijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ). Daardoor is een schenking aan CNV Internationaal in uw testament vrijgesteld van belasting.

Nalatenschap 

In een testament legt u vast wie of wat u belangrijk vindt. U geeft daarin aan wie voor u een speciale betekenis heeft, of welk werk u belangrijk vindt om extra te ondersteunen. Via CNV Internationaal kunt u het werk van vakbonden in ontwikkelingslanden steunen.

U kunt CNV Internationaal benoemen tot erfgenaam of door een legaat op te nemen in uw testament. CNV Internationaal hoeft geen erfbelasting te betalen, zodat een gift volledig ten goede kan komen aan het vakbondswerk in ontwikkelingslanden.

 

Dit zijn mogelijkheden van nalaten

Erfstelling

Een erfstelling is een vastgesteld deel van uw vermogen dat door middel van een testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. 

Als u CNV Internationaal in uw testament tot mede-erfgenaam benoemt, betekent dit dat CNV Internationaal in aanmerking komt voor een deel van uw erfenis. 

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen CNV Internationaal tot uw enig erfgenaam te benoemen. De gehele erfenis komt dan ten goede aan de ondersteuning van vakbonden in ontwikkelingslanden.

Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament dat aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of vast omschreven goed nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. 

U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan CNV Internationaal.

 

Belastingvrij  
CNV Internationaal is ANBI

De Belastingdienst bepaalt of goede doelen aangemerkt worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). CNV Internationaal is als ANBI aangewezen.

Nalaten aan CNV Internationaal is daardoor fiscaal gunstig. Natuurlijke erfgenamen moeten wel erfbelasting betalen. De hoogte daarvan hangt af van de relatie tot de erflater.

De ANBI-status zorgt ervoor dat CNV Internationaal geen belasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan kunt u ons bereiken : 

  • per mail via internationaal@cnv.nl
     
  • telefonisch via 030-751 1260

Publicatiedatum 01 09 2022