DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Duits-Nederlandse samenwerking versterkt duurzaamheid in de textielsector

Het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben aangekondigd dat ze nauwer gaan samenwerken.

Het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het belangrijkste doel is om bedrijven te ondersteunen bij het uitvoeren van due diligence-onderzoek door de onderlinge afstemming van de duurzaamheidseisen.

Daarnaast zullen de deelnemende bedrijven gezamenlijk projecten gaan uitvoeren om de arbeidsomstandigheden in risicogebieden te verbeteren, waarbij ze kunnen profiteren van de kennis en ondersteuning van beide secretariaten. Bovendien kan er meer invloed worden uitgeoefend door de krachten te bundelen in de samenwerking met stakeholders zoals producenten, overheden, vakbeweging en maatschappelijke organisaties.

De strategische samenwerking werd aangekondigd tijdens het OESO Forum in Parijs en onderstreept nog eens het belang van de due diligence-aanpak van de Verenigde Naties en de OESO voor beide initiatieven. Zowel het Nederlandse Convenant als de Duitse Bündnis hanteert bij hun activiteiten en instrumenten reeds de OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector.

De gezamenlijke doelstelling is om de inhoud van de twee initiatieven beter op elkaar af te stemmen zodat de partijen in de toekomst meer invloed krijgen op de marktGemakkelijk aansluiten bij beide initiatieven

Het belangrijkste onderdeel van de samenwerking bestaat uit de mogelijkheid van een zogenaamd 'geassocieerd' lidmaatschap: hierdoor kunnen bedrijven onder vereenvoudigde voorwaarden deelnemen aan beide initiatieven.

Om deel te nemen aan het Nederlandse Convenant moeten deelnemers aan de Duitse Bündnis een lijst met de productielocaties van hun directe leveranciers indienen bij het Nederlandse secretariaat. Ook moeten ze de Nederlandse klachten- en geschillencommissie accepteren.

Voor een geassocieerd lidmaatschap van de Duitse Textilienbündnis moeten de deelnemers aan het Nederlandse Convenant hun plan van aanpak en voortgangsrapporten publiceren op de website van de Duitse Bündnis.


Dr. Jürgen Janssen, hoofd van het secretariaat van de Bündnis für nachhaltige Textilien, onderstreept de noodzaak van samenwerking: "

Gezien de uitdagingen die de wereldwijde textielketens met zich meebrengen, is de samenwerking tussen het Nederlandse en Duitse initiatief de juiste aanpak om structurele verandering teweeg te brengen. Onze samenwerking is een belangrijke mijlpaal in de weg naar een grotere Europese en internationale aanpak."

Pierre Hupperts, voorzitter van het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel:

"De samenwerking tussen twee op de Europese markten opererende, nationale multistakeholder-initiatieven in de textielsector is een belangrijke stap om onze invloed te vergroten. Dit helpt ons om - in ieder geval op Europees niveau - een gelijk speelveld te creëren. Dit is een belangrijk element om ervoor te zorgen dat due diligence niet een kwestie van concurrentie is, maar vooral een gemeenschappelijk element."

Gezamenlijk evenement bij de OESO

De officiële samenwerking werd aangekondigd tijdens het gezamenlijke evenement "Putting OECD guidance into practice - Implementing due diligence in the framework of government-backed multi-stakeholder initiatives in The Netherlands and Germany” bij de OESO in Parijs.

De centrale onderwerpen van die bijeenkomst waren de raakvlakken tussen de twee organisaties, en de stappen die nu genomen zullen worden. Deelnemers aan beide convenanten vertelden over hun ervaringen en benadrukten de voordelen van deelname aan beide initiatieven.

Sigrid Kaag, Nederlandse minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

"Grote Europese bedrijven in de textielsector hebben al eerder aangedrongen op verdere verbinding tussen nationale initiatieven voor verduurzaming van de sector. De Nederlandse en Duitse initiatieven kunnen nu samen zorgen voor duidelijke richtlijnen voor bedrijven en zij kunnen resultaten boeken in de verbetering van de leef- en werkomstandigheden voor de miljoenen mensen die in de kledingindustrie werken."

Dr. Bernhard Felmberg, werkzaam bij het Duitse Ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en voorzitter van de stuurgroep van de Textilienbündnis:

"Deze samenwerking levert een bijdrage aan de uitvoering van due diligence overeenkomstig de OESO-richtlijnen op de hele Europese markt. Hiermee wordt de reeds jarenlang bestaande goede samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse overheid op dit gebied nog verder uitgebreid."

Aleix Busquets Gonzalez, Global Head of External Stakeholder Engagement bij C&A:

"Als deelnemer aan beide initiatieven moedigt C&A deze samenwerking aan. De samenwerking zorgt bij bedrijven voor synergie in het verder implementeren van due diligence in de kledingketen. Op deze manier kunnen kledingbedrijven beter samenwerken in het aanpakken van wereldwijde problemen in de kledingindustrie."

Bündnis für nachhaltige Textilien

De Bündnis für nachhaltige Textilien is een samenwerkingsverband van bedrijven, vakbonden, NGO's, normalisatie-instituten en de Duitse federale overheid. De partners werken sinds 2014 samen met als doel om gezamenlijk verbeteringen in de integrale textielketen tot stand te brengen. Daarom hebben zij een aantal ambitieuze sociale en ecologische doelstellingen afgesproken. De partners proberen deze doelstellingen op een praktische manier te realiseren door middel van individuele maatregelen van de leden en gezamenlijke initiatieven in de productielanden. Zie voor meer informatie: www.textilbuendnis.com.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Een brede coalitie van bedrijven en andere organisaties heeft een convenant ondertekend over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielindustrie. Het streven is om in de productielanden de arbeidsomstandigheden te verbeteren, milieuverontreiniging te voorkomen en dierenwelzijn te verbeteren. Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is een nieuw instrument om de overgang naar duurzame, verantwoorde internationale productie- en toeleveringsketens te bevorderen. Voor meer informatie: www.internationalrbc.org


Lees meer: CNV is ook ondertekenaar van het textielconvenant

Publicatiedatum 30 01 2018