DonerenNieuwsbrief

Mensenrechten gelden ook voor kinderen. Tegelijkertijd hebben kinderen extra behoefte aan zorg en bescherming om zich te kunnen ontwikkelen. Zij zijn extra kwetsbaar voor geweld, uitbuiting en misbruik. De Internationale Labour Organisation (ILO) meldt dat wereldwijd 152 miljoen kinderen werken in de formele en informele sector. Bijna de helft van deze kinderen verricht gevaarlijk werk en een groot deel van hen gaat niet naar school. Er komt bijvoorbeeld veel kinderarbeid voor in de toeleveringsketen van de textielindustrie, in de voedselproductie en palmoliesector.

Wat is er aan de hand?

Kinderarbeid en -veiligheid hangt samen met een gebrek aan een leefbaar loon. Voor veel (volwassen) werknemers is het uurloon te laag om van rond te komen. Ze maken lange dagen en werkweken omdat ze met een ‘gewone’ werkweek financieel niet uitkomen. Als zij werken, zijn de kinderen alleen of worden meegenomen naar de (onveilige) werkplek bij gebrek aan opvang. Maar ook bij stukloon of productiequota in de landbouw, palmoliesector, kledingindustrie of mijnbouw wordt de hele familie ingezet om voldoende loon te krijgen of om zogenaamde ‘quotaboetes’ te vermijden.

Een leefbaar loon voor de ouders is voor kinderen dan ook cruciaal. Niet alleen omdat kinderen dan niet langer hoeven bij te dragen aan het gezinsinkomen, maar ook zodat schoolkosten betaald kunnen worden.

 

Rol van bedrijven

Bedrijven komen op verschillende manieren direct en indirect in aanraking met kinderen. Kinderen zijn consumenten, jonge werknemers, familieleden van werknemers en kinderen leven in gemeenschappen en gebieden waarbinnen bedrijven opereren. Omdat kinderen specifieke kwetsbaarheden en behoeften hebben, kan het zijn dat bedrijfsactiviteiten niet schadelijk zijn voor volwassenen maar wel een negatieve impact hebben op de rechten en het welzijn van kinderen.

Due diligence activiteiten die alleen zijn gericht op mensenrechten zijn daarom niet voldoende om (risico’s op) kinderrechtenschendingen te identificeren en mitigeren. In veel bedrijven blijft de aandacht voor kinderen in het beleid vaak beperkt tot het thema kinderarbeid, maar eigenlijk gaat het verder dan dat. Denk bijvoorbeeld ook aan bedrijfsvoering die impact heeft op het klimaat, het gebruik van chemicaliën in producten die schadelijk zijn voor opgroeiende kinderen of schadelijke (kinder)marketing die obesitas in de hand werkt.

Wat doet CNV Internationaal?

Betere arbeidsomstandigheden helpen kinderarbeid tegen te gaan.  CNV Internationaal ondersteunt lokale vakbonden om de inspraak van arbeiders te vergroten. 

Zo werkten we in het partnerschap Civic Engagement Alliance met is lokale organisatie PKPA het project ‘Child Friendly Villages begonnen op Sumatra, zodat kinderen veilig kunnen opgroeien.

Richtlijnen, verdragen en beleid

Wet Zorgplicht Kinderarbeid
Op 24 oktober 2019 is de Wet Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen. Deze wet “houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen” treedt in naar verwachting in op 1 januari 2022 in werking. Deze wet moet voorkomen dat er goederen en diensten worden geleverd die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
Kinderrechten betreffen internationaal erkende onvervreemdbare basisrechten. Ze houden onder andere in dat ieder kind het recht heeft om gezond op te groeien, naar school te gaan en om fysiek en psychisch veilig te zijn. Deze rechten zijn vastgelegd in het unaniem aangenomen Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties uit 1989 (IVRK). Door vrijwel alle landen ter wereld is dit verdrag vervolgens geratificeerd, waaronder Nederland in 1991.

De Child Rights and Business Principles (CRBP’s)
Het IVRK en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) zijn aanleiding geweest voor de UN Global Compact, Save the Children en Unicef om in 2011 de Children’s Rights and Business Principles (CRBP’s) op te stellen. Hierbij zijn de UNGP’s vertaald in 10 principes van kinderrechten.

Verdragen van de International Labour Organisation (ILO)
Verschillende aspecten van kinderarbeid zijn vastgelegd in diverse verdragen van de tripartite VN-organisatie voor arbeid ILO die door veel landen geratificeerd zijn. Dit zijn de belangrijkste:

  • ILO Conventie no. 138 bepaalt het verbod op kinderarbeid en geeft bepalingen voor de minimumleeftijd waarop werk is toegestaan.
  • ILO Conventie no. 182 betreft de uitbanning van de ernstigste vormen van kinderarbeid, zijnde alle vormen van slavernij en handel in kinderen, het gebruik van kinderen voor prostitutie en pornografie, de uitbuiting van kinderen in clandestiene activiteiten, zoals drugs.

VN Sustainable Development Goals
Alle door de VN ontwikkelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) hebben relevantie voor de rechten van kinderen, zoals:

  • SDG 2: geen honger
  • SDG 3: een goede gezondheidszorg
  • SDG 4: kwalitatieve educatie
  • SDG 6: schoon water en sanitair
  • SDG’s 8.7 en 16.2 zijn specifiek gerelateerd aan kinderarbeid

Organisaties

Nieuws

 

Geen gevonden.