DonerenNieuwsbrief

Als kaderlid heb je de mogelijkheid om bij cao-onderhandelingen inbreng te geven of om onderwerpen aan te dragen bij de OR of de vertegenwoordiger van de bond. Als onderhandelaar kun je tijdens cao-onderhandelingen kwesties op de agenda plaatsen, maar denk vooral ook aan het periodieke overleg met een bedrijf om MVO aan de orde te stellen. De OR heeft ook periodiek overleg met de werkgever, waar dit op de agenda geplaatst kan worden.

MVO in de cao

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Die verantwoordelijkheid houdt voor het CNV niet op bij de Nederlandse grens. MVO is een vast onderdeel in de jaarlijkse arbeidsvoorwaardennota van het CNV. 

Locatie suggestie in de CAO:

Hoofdstuk ‘’MVO’’  of:

 Hoofdstuk “Bedrijfsspecifieke Bepalingen”

Tekstsuggestie:

De CAO partijen spreken het volgende af:

 1. Gedurende de looptijd van de CAO ontwikkelt de werkgever een code of conduct met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen door toeleveranciers in de keten. Deze gedragscode beschrijft onder andere op welke wijze het bedrijf en zijn werknemers met hun klanten, hun personeel (inclusief personeel dat uitbesteed werk doet) en toeleveranciers op nationaal en internationaal niveau omgaan.
   
 2. In deze code of conduct zal de werkgever de verantwoordelijkheid opnemen om bij hun eigen bedrijfsactiviteiten de mensenrechten na te leven, zoals vastgelegd in de VN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,de Core Labour Standards van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), OESO Richtlijnen en het VN Protect, Respect and Remedy Framework. De CAO-partijen en CNV Internationaal (indien wenselijk met behulp van haar internationale partnernetwerk en andere contacten zoals MVO Nederland en SOMO) zullen inhoudelijk advies uitbrengen en betrokken zijn bij de naleving van deze verdragen.
   
 3. Om inzicht te krijgen in de huidige keten van toeleveranciers wordt een issueanalyse (welke sociale kwesties zijn het meest relevant voor het bedrijf) en een risico- keten-analyse (welke onderdelen van de keten zijn het meest risicovol als het gaat om mensenrechten) uitgevoerd om vast te stellen wat goed gaat, waar verbetering nodig is en aan welke risico’s aandacht besteed moet worden. 

  Opmerking: Als CAO-onderhandelaar kun je hier een of meerdere onderwerpen selecteren die het meest leven bij de achterban.
   
 4. CAO-partijen, nationale en internationale stakeholders worden jaarlijks voor een stakeholder dialoog uitgenodigd om het uit de issue- en risico analyse voortkomende MVO-actie en monitoringplan te bespreken en te rapporteren aangaande de verbeterde naleving van de code of conduct.
   
 5. Aan het eind van de looptijd van de CAO zullen de CAO partijen een (inter)nationaal meldpunt opengesteld hebben waar werknemers klachten en nalatigheden m.b.t. het naleven van de Code of Conduct kunnen melden. Melden kan, indien gewenst, volledig anoniem. CAO partijen ontwerpen gezamenlijk een plan van aanpak voor de ontvangen klachten.

Extra: Internationale Collegialiteitsproject

Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de bedrijfsvoering, kan een bedrijf of sector kan ook iets extra’s doen, om invulling te geven aan internationale betrokkenheid. Dat kan door in een CAO of anderszins vast te leggen dat er een bedrag beschikbaar komt voor verbetering van leef- en werkomstandigheden van werknemers in ontwikkelingslanden, in het kader van ‘Internationale Collegialiteit in CAO’s (IC CAO’s).

CNV Internationaal bemiddelt bij dit traject door projectvoorstellen van partnerorganisaties voor te leggen en deze te beheren. Deze voorstellen voldoen aan de criteria van CNV Internationaal. 

Lees meer over onze IC CAO projecten