DonerenNieuwsbrief

Eerlijker verdeling van inkomen en welvaart

Onze vakbondspartners werken in een ongelooflijk uitdagende context. Veiligheid, gezondheid en eco­nomische omstandigheden van werknemers staan ernstig onder druk in de landen waar we werken. Ook is er een krimpende ruimte voor maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden. In het licht van de COVID-19-crisis is dit nog meer zichtbaar. Informeel werkenden, vooral vrouwen en jongeren, worden extra hard geraakt door de gevolgen van de pandemie.

Door structureel en constructief in gesprek te blijven met overheden en werkgevers komen we op voor arbeidsrechten en vakbondsvrijheid, met het doel om te komen tot een eerlijker verdeling van inkomen en welvaart. Dit noemen we inclusieve sociale dialoog.

In het Vakbondsmedefinancieringsprogramma “Dialogue@Work” (2021-2030) spannen we ons met onze vakbondspartners in voor een eerlijke en rechtvaardige wereld. We bouwen daarbij voort op onze successen en vertalen geleerde lessen naar nieuwe manieren van werken.

Impact

Onze Theory of Change toont de impact die we willen bereiken en hoe we te werk gaan. Ons werk richt zich op vier resultaten:

  1. Het versterken van een inclusieve sociale dialoog op nationaal en decentraal niveau.
  2. Het verbeteren van de  arbeidsrechten voor werkenden in de toeleveringsketens.
  3. Het vergroten van de inzetbaarheid van jongeren.
  4. Het realiseren van gelijke arbeidsrechten voor vrouwen en meer zeggenschap van vrouwen op de werkvloer.

De kern van ons werk blijft het ondersteunen van partnervakbonden om resultaten voor (kwetsbare) wer­kenden te behalen. Dit gaat in essentie over het in beweging zetten van een sociale dialoog tussen vak­bonden, overheden en werkgevers en het managen van verzet. Wie verzet zich nu precies tegen verandering en waarom? Welke belangen spelen daar? Hoe kunnen we die invloed uitoefenen en belemmerende fac­toren wegnemen?

 

Leiderschap, gender en jongeren

Via ons leiderschapsprogramma stimuleren we vakbondsbestuurders, nieuw en ervaren, jongeren, vrou­wen en mannen om interne veranderingen door te voeren. We geloven sterk in uitwisselingen van ervarin­gen tussen bestuurders van onze partnervakbonden en de bestuurders van CNV Vakmensen, CNV Connectief en CNV Jongeren.

Specifiek kijken we vanuit de genderinvalshoek. We brengen de verschillen in positie tussen mannen en vrouwen in kaart, en besluiten gezamenlijk tot concrete maatregelen die gendergelijkwaardigheid binnen vakbonden en op de werkvloer promoten. Ook hebben we speciale aandacht voor de inzetbaarheid van jongeren. We onderzoeken hoe de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en hoe jon­geren een sterkere positie op de arbeidsmarkt te geven. Wanneer jongeren en vrouwen meer leiderschap binnen vakbonden krijgen, vergroten vakbonden hun legitimiteit voor lobby richting overheid en werk­gevers.

CNV Internationaal helpt vakbondspartners om binnen hun eigen sociaaleconomische en politieke context resultaten te bereiken. We ondersteunen hun capaciteit om zelf onderzoek te doen en hiermee hun lobby te versterken. Zo streven we met partners naar evidence-based beleidsbeïnvloeding. En we gaan door met het stimuleren van de strategische samenwerking tussen vakbondsorganisaties, zodat ze een breder draag­vlak hebben. We organiseren uitwisselingen tussen vakbonden uit verschillende landen.

 

Ketens

We werken in een aantal internationale toeleveringsketens, bijvoorbeeld in  palmolie, suikerriet, mijnbouw en  textiel. Hier brengen we partijen met uiteenlopende belangen bij elkaar. Samen zijn we beter in staat om zwakke schakels bloot te leggen. Vervolgens komen we gezamenlijk met strategieën en projecten die sociale dialoog en leefbaar loon promoten. We werken daarin nauw samen met regionale vakbonds­netwerken, die een essentiële rol spelen.

Tot slot blijft ons nieuwe programma investeren in de ontwikkeling van moderne communicatiemiddelen (apps, digitale platforms, social media) om informatie te verkrijgen en te delen en sociale dialoog te be­vorderen. We ondersteunen onze partners om deze in te zetten bij hun lobbyacties, zodat ze hun zicht­baarheid vergroten en nieuwe doelgroepen kunnen bereiken.

Kaart CNV Internationaal Programmalanden Dialogue@Work 

Jaarverslagen