DonerenNieuwsbrief

Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Vietnamese arbeidswetgeving
 

De gewijzigde Arbeidswet bevat verschillende belangrijke veranderingen die naar verwachting zullen leiden tot positieve ontwikkelingen in arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden op de werkplek

Uitbreiding van de reikwijdte van de Arbeidswet
Bescherming geldt nu ook voor werknemers die in dienst zijn, maar geen schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben gekregen.

Onafhankelijke vakbonden:

De belangrijkste verandering in de herziene arbeidswetgeving is dat het voor werknemers mogelijk wordt om hun recht uit te oefenen om zich aan te sluiten bij een belangenbehartigende organisatie van hun eigen keuze, of zelf zo'n organisatie op te richten, die niet hoeft te zijn aangesloten bij de regeringsgezinde Algemene Arbeidsfederatie van Vietnam. Een dergelijke belangenorganisatie zal echter alleen als legaal worden beschouwd wanneer zij een bewijs van registratie verkrijgt van een bevoegde autoriteit.

Betere bescherming tegen discriminatie van en inmenging in vakbonden:

Werkgevers mogen werknemers en lokale vertegenwoordigers van werknemersorganisaties niet discrimineren op grond van het toetreden tot, oprichten van, of werken voor belangenorganisaties van werknemers. Werkgevers mogen zich ook niet bemoeien met het oprichten door werknemers van lokale belangenorganisaties, met hun verkiezingen, met het werkplan dat zij uitstippelen of met de uitvoering van hun activiteiten, of werknemers die zich hiermee bezighouden manipuleren, noch mogen ze discrimineren tussen verschillende lokale werknemersorganisaties.

Aanmoediging van cao-onderhandelingen, met inbegrip van onderhandelingen met verschillende ondernemingen tegelijk (Multicompany-CBAs of MC-CBAs), en duidelijkere procedures via een CAO-Raad.

Nieuwedefinitie van'seksuele intimidatie op de werkplek'
In overeenstemming met de nieuwe ILO-Conventie 190 over geweld en intimidatie op de werkplek, bepaalt de nieuwe Vietnamese arbeidswet dat werkgevers verplicht zijn om seksuele intimidatie op het werk te voorkomen. De wet verplicht bedrijven tot het invoeren van processen en procedures voor het aanpakken van geweld en seksuele intimidatie op het werk.

Lonen

  • Het minimumloon zal worden aangepast op basis van een minimale levensstandaard voor werknemers en hun gezinnen.
  • De nieuwe wet verplicht werkgevers tot  proactieve inzet bij het opstellen van loonschalen, loon- en arbeidsnormen op basis van onderhandelingen en overeenstemming met werknemers.

Werktijden

Een onderwerp van debat bij de totstandkoming van de nieuwe arbeidswet was het mogelijk toestaan van meer overuren, tot 400 uur per jaar. Dankzij de inspanningen van vakbonden en andere belanghebbenden bepaalt de wet nu dat per jaar niet meer dan 200 uur mag worden overgewerkt. De nieuwe wet voorziet echter ook in specifieke regelgeving voor het uitbreiden van het aantal overuren tot 300 uur per jaar voor sectoren als de textiel-, kleding- en schoenenindustrie, elektronica, agrarische bedrijven, bosbouw en visserij, sectoren waar seizoensinvloeden zorgen voor een grotere werkdruk in bepaalde perioden van het jaar. Bovendien is de werkgever verplicht ervoor te zorgen dat de overuren van werknemers niet meer bedragen dan 50 procent van de uren van hun normale werkdag in een normale werkweek en niet meer dan 12 uur per dag, 40 uur per maand (in de huidige wet is dit 30 uur/maand).

Geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd

De pensioengerechtigde leeftijd van werknemers zal gefaseerd worden aangepast, via een jaarlijkse toename van 3 maanden voor mannelijke werknemers en 4 maanden voor vrouwelijke werknemers, tot 62 jaar voor mannelijke werknemers in 2028, en tot 60 jaar voor vrouwelijke werknemers tegen 2035.

Het verbod voor vrouwen om bepaalde functies uit te oefenen is opgeheven

Er is nog ruimte voor verbetering als het gaat om het in praktijk brengen van de beginselen van niet discriminerend gedrag en gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het werk. Het recht op vrije vakbonden, dat in de nieuwe arbeidswet nog steeds beperkt is tot werknemers in ondernemingen, zal ook geleidelijk worden uitgebreid.

De nieuwe Vietnamese arbeidswet treedt in werking op 1 januari 2021. Fair Wear Foundation en CNV Internationaal blijven samenwerken met hun lokale partners en Nederlandse en Europese (kleding)merken aan een eerlijkere industrie, die de rechten van werknemers respecteert. Wij zullen de ontwikkeling van de uitvoeringsbesluiten bij de nieuwe wet blijven volgen en onze partners blijven ondersteunen met kennis over hoe de wet in de praktijk kan worden vertaald.