DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Kledingbedrijven moeten nu echte stappen gaan zetten

Convenant Duurzame Kleding en Textiel geëvalueerd halverwege de looptijd

“Vooral als het gaat om arbeidsomstandigheden zoals leefbaar loon, moeten bedrijven nu verbeteringen doorvoeren,” zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden, in reactie op het evaluatierapport van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel dat vandaag gepubliceerd is, halverwege de looptijd. Het rapport concludeert dat het Convenant Duurzame Kleding en Textiel relevant en een effectieve aanpak is om de sector verder te verduurzamen. “Het convenant heeft zeker meer transparantie en inzicht over de Nederlandse textielproductieketen opgeleverd. Nu is het aan de bedrijven om te laten zien dat zij die inzichten omzetten in concrete verbeteringen,” benadrukt Van Wijngaarden. “Op enkele productielocaties is een goed begin gemaakt, maar dat zou over de hele linie moeten gebeuren.”

“Grondig onderzoek van de omstandigheden bij leveranciers blijft cruciaal," benadrukt Arend van Wijngaarden. "Ga in gesprek met de vakbond in de fabriek om te horen hoe het echt staat met de werkomstandigheden en maak afspraken over concrete verbeteringen.“

Vakbondsvrijheid

“Het feit dat er in veel textielfabrieken echter zelfs nog geen sprake is van vakbondsvrijheid, laat zien dat er nog veel moet gebeuren. We horen regelmatig dat werknemers die een vakbond proberen op te richten tegengewerkt of zelfs ontslagen worden.”

“Het is heel waardevol dat er in een aantal projecten meer wordt samengewerkt door de verschillende merken die kleding afnemen uit dezelfde fabriek. Dat maakt het voor die fabrieken ook beter uitvoerbaar om te voldoen aan de eisen”, zegt CNV-voorzitter Van Wijngaarden.

CNV Internationaal werkt in Azië onder andere samen met de Cambodjaanse textielvakbond. De Cambodjaanse programmacoördinator is komende week in Nederland om in gesprek te gaan met de deelnemers aan het convenant.

Conclusies Evaluatierapport

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel blijkt een relevante en effectieve aanpak om de sector verder te verduurzamen. Deelnemende bedrijven brengen de risico’s in hun productieketen in kaart en zetten stappen in hun interne organisatie. De komende tijd moet de focus liggen op het tonen van impact in de wereldwijde productieketen. Dat stelt Avance Impact in een onafhankelijk evaluatierapport dat 4 oktober gepubliceerd is.

Onderzoeksbureau Avance Impact evalueerde halverwege de looptijd (van vijf jaar) van het convenant de voortgang van de afspraken in het convenant. Zij hebben daarvoor gesproken met diverse bedrijven en partijen binnen en buiten het convenant.

Het convenant realiseerde sinds de start in 2016 al een aantal belangrijke mijlpalen. Zo doen deelnemende bedrijven steeds beter aan ‘due diligence’: zij brengen hun productieketen in kaart, identificeren (risico’s op) misstanden, stellen prioriteiten en pakken deze misstanden aan. Er is bovendien meer transparantie door de jaarlijkse publicatie van de productielocaties van alle aangesloten bedrijven, wordt er samengewerkt in projecten en maken deelnemende bedrijven hun eigen duurzaamheidsrapporten mét risicoanalyse openbaar. Avance concludeert dat hiermee goed gewerkt wordt aan meer inzicht in de productieketen.

Van inzicht naar impact

In de eerste jaren hebben deelnemende bedrijven volgens de evaluatie een goede start gemaakt. Zo is er binnen bedrijven veel meer kennis van due diligence en bewustzijn van hoe men dit beter in de organisatie kan inzetten, hebben bedrijven beter inzicht in hun productieketen en op de grootste risico’s op misstanden.

Avance concludeert ook dat het convenant is gestart met een zeer hoge ambitie; “het binnen 3-5 jaar bereiken van substantiële stappen van verbetering voor hen die negatieve effecten ervaren”. Het onderzoeksbureau stelt dat zij de eerste positieve effecten in de productieketen vaststellen, maar dat het realiseren van merkbare impact ingewikkeld is, meer tijd kost en extra inspanningen nodig zijn.

Op een aantal individuele productielocaties is al wel verbetering zichtbaar, zoals de invoering van leefbaar loon in enkele fabrieken in Turkije en Pakistan. Daarnaast werken partijen en bedrijven samen in collectieve projecten op thema’s als leefbaar loon, kinderarbeid en water en chemicaliën.

Betere uitwisseling

Naast aanbevelingen voor het beter in kaart brengen van impact in de productieketen adviseert Avance informatieuitwisseling tussen deelnemende bedrijven en partijen zoals ngo’s, vakbonden en overheid te verbeteren. Zo kan men onderling nòg beter samenwerken om risico’s op het gebied van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn tot een minimum te beperken.

Vervolgstappen

De eerste aanbevelingen om het convenant verder te versterken zijn al direct deze zomer opgepakt. Ook wordt er gesproken hoe een eventueel vervolg na de looptijd van dit convenant eruit kan zien. Hierover is nog geen besluit genomen. Bekijk hier alle aanbevelingen van Avance Impact en de reactie vanuit het convenant.

Over het convenant

Een brede coalitie van bedrijven en andere organisaties werkt sinds juli 2016 in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel samen om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen. Het convenant wordt gefaciliteerd door de SER. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de bestaande doelstellingen en normen van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In totaal doen 89 merken (dat is ongeveer de helft van de Nederlandse markt), brancheorganisaties INretail, VGT en Modint, de Nederlandse overheid, de vakbonden FNV en CNV en maatschappelijke organisaties Solidaridad, UNICEF, Arisa, Coalitie Stop Kinderarbeid, Stichting Vier Voeters en een groot aantal ondersteunende partijen mee.

 

 Tussentijdse evaluatieMeer over de CNV deelname aan de IMVO-convenanten

Publicatiedatum 04 10 2019