DonerenNieuwsbrief

Samen maken we werk van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Vanuit IMVO- convenanten werken bedrijven, overheid, werkgeversorganisaties, vakbonden en maatschappelijke organisaties samen aan het verduurzamen van internationale ketens. CNV Internationaal richt zich binnen de convenanten op het realiseren van goede arbeidsvoorwaarden in productieketens; zoals een leefbaar loon, veilig werk en vakbondsvrijheid voor alle werknemers. 

Het CNV verbindt zich aan de afspraken samen met andere vakbonden, overheids- en brancheorganisaties en bedrijven. Met de deelnemende partijen ziet het CNV kansen om samen te werken aan doelen die individueel moeilijk te realiseren zijn, zoals :

  • een leefbaar loon 
  • vakbondsvrijheid en sterkere vakbonden
  • het terugdringen van (veel) te lange werkdagen

Concrete doelen

CNV Internationaal maakt deel uit van een aantal convenanten. We richten ons daarbij op sectoren waar wij - samen met onze lokale vakbonden- actief zijn. Tijdens de looptijd van een convenant brengen deelnemende bedrijven in kaart welke problemen er zijn bij hun leveranciers in de hele keten. Jaarlijks stellen zij een verbeterplan op met concrete doelen voor de periode van 3 tot 5 jaar. De verbeterplannen worden beoordeeld op kwaliteit en ambitie. 

 

  • De betrokken vakbonden en maatschappelijke organisaties ondersteunen de gezamenlijke verbeterprogramma’s met hun kennis en expertise en betrekken hun lokale vakbondspartners bij de uitvoering.
  • De overheid tracht onder andere met overheden in productielanden afspraken te maken over versterking van hun arbeidsinspectie.
  • Lokale vakbondsorganisaties kunnen, als ze van mening zijn dat hun rechten worden geschonden, terecht bij een klachtencommissie. Deze doet bindende uitspraken.

Actuele convenanten

Lees meer over de actuele convenanten waarin CNV momenteel actief is en waarin we actief zijn geweest.

 

Kijk op de pagina van het convenant voor tools en handreikingen die gemaakt zijn voor de specifieke sectoren.

Introductie | Factsheet MVO Convenanten
 Textiel en Kleding
(4 juli 2016)
Duurzaam Bosbeheer
(22 maart 2017)
Voedingsconvenant factsheet MVO
Voedingsmiddelen
(29 juni 2018)
IMVO Metaalsector
(23 mei 2019)
IMVB Pensioenfondsen
(20 december 2018)
Convenant hernieuwbare energie (6 maart  2023)