DonerenNieuwsbrief
HomeThema'sInternationale productieketensMVOBosbeheerconvenant

CNV ondertekent convenant bevorderen duurzaam bosbeheer

CNV tekent Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Bedrijfsleven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en overheid bundelen krachten voor duurzame houtketen


Vanmiddag hebben in Den Dolder vertegenwoordigers van de houtsector, de bouw-, meubel- en retailbranches, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid in aanwezigheid van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen, het convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer ondertekend. Dit convenant is erop gericht om duurzaam bosbeheer te bevorderen en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele houtketen verder te versterken.

Minister Ploumen: ‘Dit convenant is een belangrijke stap in de goede richting. In 2020 moet het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in heel Nederland vanzelfsprekend zijn en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele houtketen verankerd zijn. Dat zal leiden tot verbetering van het milieu en de arbeidsomstandigheden in de productielanden.’

"Het is zeer waardevol dat partijen met elkaar bepalen hoe we risico’s ondervangen en schendingen adresseren"

CNV Vicevoorzitter Arend van Wijngaarden

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Arend van Wijngaarden, vicevoorzitter Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV): ‘Het is zeer waardevol dat we binnen een jaar helder hebben welke risico’s in de naleving van arbeids- en mensenrechten in de keten onderbelicht zijn en dat partijen met elkaar bepalen hoe we deze risico’s ondervangen en schendingen adresseren. Daar ligt voor ons het belang in deze afspraken.’

Met dit convenant willen partijen verder invulling geven aan IMVO in de houtketen. Het stimuleert dat de verschillende schakels in de houtketen de opgedane kennis en ervaring met hun due diligence onderzoek naar de sociale en milieu-impact actief met elkaar gaan delen en gezamenlijk geconstateerde knelpunten oppakken.

Ook zorgt dit convenant ervoor dat in kaart wordt gebracht in hoeverre de Europese Houtverordening (EUTR) en de huidige certificeringsinitiatieven in lijn zijn met de uitgangspunten voor IMVO zoals geformuleerd in de OESO-richtlijnen en de UN Guidelines on Business and Human Rights. Daar waar nog niet afgedekte IMVO-risico’s aan de orde zijn, zullen concrete acties worden geformuleerd om deze te adresseren.

Het belang van duurzaam bosbeheer

Betrokken partijen willen met dit convenant bijdragen aan duurzaam bosbeheer. Tweederde van alle biodiversiteit op land komt voor in het bos. Meer dan een miljard mensen zijn afhankelijk van het bos voor hun levensonderhoud. Duurzaam beheerde bossen dragen bij aan lokale economische ontwikkeling, gaan klimaatverandering tegen, en houden de biodiversiteit in stand. De business case voor duurzaam bosbeheer is in veel regio’s in de wereld echter nog niet altijd voldoende sterk ontwikkeld. Een van de speerpunten van dit convenant is concreet bij te dragen aan het versterken van de business case voor duurzaam bosbeheer.

Activering van de vraag

Het stimuleren van de marktvraag naar hout uit verantwoord beheerde bossen is een andere prioriteit van het convenant. Betrokken partijen zullen werken aan eenduidige gevalideerde informatie over de milieuprestaties van hout, zodat een transparante vergelijking met andere (bouw)materialen mogelijk is.

Ook zetten zij een informatiecampagne op voor consumenten en zakelijke afnemers van hout, met als centrale boodschap dat juist het gebruik van duurzaam geproduceerd hout voorwaarde is voor de instandhouding van de bossen.

Betrokken partijen gaan ook aan de slag om de administratieve eisen voor het gebruik van duurzaam geproduceerd hout te vereenvoudigen, zodat het voor de vele MKB-bedrijven in de houtketen gemakkelijker wordt hierop over te stappen. Hans Zwaanenburg, directeur van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT): ‘Als we erin slagen de duurzame keuze een veel gemakkelijker keuze te maken door de administratieve rompslomp hiervoor sterk te verminderen, kan het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in Nederland snel verder stijgen.’

Van damwand tot keuken

Onder het convenant valt een uiteenlopende reeks houtproducten. Voorbeelden daarvan zijn bouwhout, zoals spanten voor daken, damwanden, ramen, deuren of bruggen. Maar het betreft ook meubilair en keukens. Naar schatting hebben de ondernemingen die toeleveren, verwerken dan wel distribueren een gezamenlijke omzet van 15 miljard. Het gaat daarbij om bedrijven die hout en houtproducten importeren, verwerken en/of distribueren.

Ondertekenaars

Aannemersfederatie Nederland

Aedes Vereniging van Woningcorporaties

Bouwend Nederland

Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Dutch Man

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

INretail

International Union for the Conservation of Nature, National Committee of The Netherlands (IUCN-NL)

Koninklijke CBM, Branchevereniging voor de interieurbouw en meubelindustrie

Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging

Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (Hibin)

Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV)

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)

Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV)

Nederlandse Vereniging van Houtagenten (NATA)

Stichting Both ENDS

Stichting Hout Research (SHR)

Stichting IDH Sustainable Trade Initiative (IDH)

Stichting Tropenbos International

Vereniging Tuinbranche Nederland

Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB-bouw)


Informatie over voortgang en monitoring op IMVO convenanten website (SER)