DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

ILO eist dat Venezuela aanbevelingen opvolgt

De Internationale Arbeidsorganisatie ILO heeft het voorstel over Venezuala goedgekeurd dat door een groep landen is ingediend. Daarin wordt geëist dat de regering van Venezuela de aanbevelingen opvolgt van een onafhankelijke commissie van deskundigen, over de vaststelling van minimumlonen, de vrijheid van vereniging en sociale dialoog.

Het besluit is gebaseerd op het 13e rapport van de ILO onderzoekscommissie. Die onderzocht ernstige aanklachten over aanvallen en geweld tegenover bedrijfsleiders en vakbondsleiders en daarnaast het ontbreken van sociale dialoog en overleg met sociale partners. 

ILO-Onderzoekscommissie onderzocht ernstige aanklachten over aanvallen en geweld tegen werkgevers en vakbondsleiders en het ontbreken van sociale dialoog en overleg met sociale partners. 

Afgelopen 100 jaar heeft de Internationale Arbeidsorganisatie ILO slechts 13 keer eerder een dergelijke onderszoekscommissie ingesteld.

(Picture: © ILO)

Voorstellen van landen en werknemersorganisaties

Tijdens de zitting op 26 maart heeft de Internationale Arbeidsorganisatie ILO twee voorstellen over Venezuela op tafel gelegd.

Het eerste voorstel is van de groep landen bestaande uit Australië, Brazilië, Canada, Colombia, Chili, Guatemala, Honduras, Paraguay, Peru, de Verenigde Staten en de Europese Unie werd goedgekeurd.  Ook de werknemersorganisaties dienden een voorstel in.

Beide voorstellen vielen op verschillende punten samen. Beide voorstellen betreuren van het afwijzende antwoord van de regering van Venezuela van 10 augustus 2020, in reactie op de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Zowel de landengroep als de vakbondsorgansaties verzoeken de regering van Venezuela om een forum voor  sociale dialoog bijeen te roepen.

"Wij roepen de Venezolaanse regering op verstandig te zijn en in gezamenlijk overleg met de sociale partners tot oplossingen te komen. De regering moet doorgaan met het dialoogproces dat zij op gang heeft gebracht. Er moeten oplossingen gevonden worden voor de Venezolaanse werknemers, als het gaat om lonen, sociale bescherming, fatsoenlijk werk en collectieve contracten."           Marcela Leida, onafhankelijke vakbond ASI Venezuela

Artikel 33 als zwaard van Damocles

Geen van beide amendementen had betrekking op de toepassing van artikel 33 van de ILO, dat bepaalt dat indien een lidstaat "binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan de aanbevelingen in het verslag van de Commissie van Onderzoek, het hoogste orgaan van de ILO  de passend geachte maatregelen aanbeveelt om te zorgen dat deze aanbevelingen worden opgevolgd".  Een ingewikkelde formulering om aan te geven dat de ILO bij het internationaal strafhof een zaak zou kunnen openen tegen Venezuela. 

Al wordt het nu niet genoemd, toch blijft dit artikel 33 als een zwaard van Damocles boven Venezuela hangen. Beide voorstellen verzoeken de directeur-generaal van de ILO  om tijdens de Conferentie van november 2021 alle mogelijke maatregelen te bestuderen om ervoor te zorgen dat de regering van Venezuela gevolg geeft aan de aanbevelingen van de onderzoekscommissie.

Het punt van verschil tussen de twee voorstellen is dat in het voorstel van de werknemersorganisaties geen verzoek staat aan de directeur-generaal van de ILO, om "uiterlijk op 3 mei 2021 aan de leden van het bestuursorgaan verslag uit te brengen over de maatregelen die de Bolivariaanse Republiek Venezuela heeft genomen om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de onderzoekscommissie".

Het bureau van de ILO dient ook verslag uit te brengen over de technische bijstand die het aan de regering van Venezuela heeft verleend om te voldoen aan de bepalingen van de goedgekeurde wijziging.

Met dit besluit staat de deur open voor de Venezolaanse regering om daadwerkelijk een start te maken met een dialoog met de sociale partners. De regering kan zo haar goede wil tonen. Tegelijkertijd wordt gemonitord of de voortuitgang voldoende is en of het niet blijft bij mooie woorden en intenties voor de bühne van de kant van de Venezolaanse overheid.

Voorgeschiedenis van de aanklacht

In juni 2015 heeft een groep van 33 werkgeversafgevaardigden bij de ILO een klacht ingediend tegen de regering van Venezuela wegens niet-naleving van

  • Conventie 26 over de vaststelling van minimumlonen, en
  • Conventie 87 over de vrijheid om vakbonden op te richten en
  • Conventie 144 over tripartiet overleg.

In maart 2018 heeft het bestuursorgaan van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO een commissie van drie onafhankelijke deskundigen in het leven geroepen om te onderzoeken wat de Venezolaanse werkgevers aan de kaak hadden gesteld.

Twee maanden later heeft de Onafhankelijke Vakbondsalliantie (ASI), een organisatie met ongeveer 300.000 aangesloten werknemers, samen met SINFUCAN, SINTRAINCES en SUEPGEC een meervoudige klacht ingediend bij de ILO. De klacht van de Venezolaanse vakbonden heeft betrekking op de schending van de vrijheid van vereniging, inmenging in het verkiezingsproces van de vakbonden en schending van het recht op collectieve onderhandelingen.

De vakbonden deden een verzoek om bescherming van de fundamentele arbeidsrechten en om begeleiding van de ILO om een tripartiete sociale dialoog te openen. Deze klacht is later opgepakt door de 13e onderzoekscommissie van de ILO.

 Kijk het complete overzicht van ILO Aanklacht No. 13 hier terug.

Tijdlijn ILO-aanklacht

De problemen worden nog verergerd door de pandemie. Serieuze, constructieve sociale dialoog met de sociale partners is noodzakelijk om te komen tot resultaten

CNV Internationaal steunt vakbond ASI 

 

Leida Marcela León, leider Vakcentrale ASI Venezuela, dringt bij de Venezolaanse regering aan op echte sociale dialoog om de rechten van de Venezolaanse werknemers te waarborgen. 

"Wij roepen de Venezolaanse regering op verstandig te zijn en in gezamenlijk overleg met de sociale partners tot oplossingen te komen. De regering moet doorgaan met het dialoogproces dat zij op gang heeft gebracht. Er moeten oplossingen gevonden worden voor de Venezolaanse werknemers, als het gaat om lonen, sociale bescherming, fatsoenlijk werk en collectieve contracten."

CNV Internationaal steunt de oproep van vakbondsorganisatie ASI aan de Venezolaanse regering om de rechten van werknemers te waarborgen, te verbeteren en te versterken.

Venezuela bevindt zich in een ernstige sociale en humanitaire crisis die nog is verergerd door de corona-pandemie. De economie van het land is compleet ingestort. Het autoritaire regime in Caracas laat geen enkele ruimte voor democratische oppositie. Al meer dan 4,6  miljoen vluchtelingen hebben het land verlaten.

Deze problemen worden nog verergerd door de pandemie. Serieuze, constructieve sociale dialoog met de sociale partners is noodzakelijk om te komen tot daadwerkelijke resultaten.

In 100 jaar heeft de Internationale Arbeidsorganisatie ILO slechts 13 keer eerder een dergelijke onderszoekscommissie ingesteld.

Publicatiedatum 30 03 2021