DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

SER-advies: Combinatie MVO-wetgeving en sectorale samenwerking voorwaarde voor duurzame ketenimpact

Brede wetgeving op het gebied van internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en samenwerking binnen sectoren versterken elkaar. De combinatie van verplichten door wetgeving en verbinden via samenwerking, leidt tot de meeste impact in de keten om risico’s voor mens en milieu te voorkomen of aan te pakken. Op beide vlakken is hiervoor opschalen naar uiteindelijk Europees niveau nodig en een ambitieuze Nederlandse inzet helpt hierbij.

Dit staat in het advies “Samen naar duurzame ketenimpact” dat de SER uitbrengt op verzoek van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Mariëtte Hamer, voorzitter SER: “Ik ben verheugd dat er veel draagvlak is voor zowel optimalisering van het huidige beleid voor internationaal MVO als voor aanvullend beleid. Dat is belangrijk, want internationaal MVO draagt bij aan het bereiken van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Alleen door er samen flink de schouders onder te zetten, komen deze doelen binnen bereik.”

Mijnwerkers in Bolivia

Momentum op Europees niveau

De combinatie van wetgeving en sectorale samenwerking op Europees niveau maakt het mogelijk om in de keten meer te bereiken. De prikkels voor internationale samenwerking worden versterkt als ondernemingen in de lidstaten verplicht worden om aan dezelfde normen te voldoen op het terrein van due diligence.

De koploperspositie van Nederland op het gebied van internationaal MVO is hierbij van belang. Nederland kan deze inzetten om -samen met gelijkgezinde landen- in te spelen op de ambities van het Europees Parlement en invloed uit te oefenen in Europa. Tijdpad en ambitieniveau blijven immers een uitkomst van overleg tussen 27 landen. Naar verwachting presenteert de Commissie in het eerste kwartaal van 2021 een brede wettelijke verplichting voor due diligence.

Ambitieuze nationale overheid nodig

Het bedrijfsleven, de vakbonden en maatschappelijke organisaties zijn ambitieus om samen verder te werken aan het voorkomen en aanpakken van misstanden in internationale ketens. Ze hebben daarbij een overheid nodig die minstens zo ambitieus is, coherent beleid voert en als partner blijft investeren in sectorale samenwerking. Ook om samen invloed te kunnen uitoefenen op productielanden en specifieke risico’s aan te pakken, is de betrokkenheid van de overheid cruciaal.

Routes naar impact

Om tot een optimale combinatie van verplichten en verbinden te komen, zijn drie routes denkbaar:

  1. De eerste is om de Nederlandse inzet maximaal te richten op het beïnvloeden van de Europese ontwikkelingen.
  2. Een tweede mogelijkheid, in aanvulling op de eerste, is bij de start van een nieuwe regering volgend jaar te bepalen of in Europa voldoende voortgang wordt geboekt en indien dat niet het geval is ook Nederlandse wetgeving te starten en dit op te nemen in het regeerakkoord.
  3. De derde optie is om gelijktijdig in te zetten op het beïnvloeden van de ontwikkelingen in Europa en wetgeving in Nederland verder te ontwikkelen.

Het is aan de politiek een afweging te maken tussen deze routes.

Over het advies

Het advies is voorbereid door de SER-commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, onder voorzitterschap van professor Katrien Termeer.

Lees hier het advies

Publicatiedatum 18 09 2020