DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet af van vrijblijvendheid

Een ambitieuze aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dat bepleit het MVO Platform in een brief aan de Tweede Kamer. Het MVO Platform telt 36 maatschappelijke organisaties, waaronder het CNV. De Kamer overlegt vandaag met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over zijn nieuwe beleid op dit terrein. Aan de ene kant moet de overheid vrijwillige initiatieven stimuleren, vindt het MVO platform. Tegelijk is afdwingbare wetgeving onontbeerlijk als ondergrens voor verantwoord ondernemen in het buitenland. Want de naleving van internationale arbeids-, mensenrechten en milieuverdragen mag niet vrijblijvend zijn. Ook niet in het buitenland. De overheid moet zorgen voor een ‘gelijk speelveld’. Dat voorkomt dat slechte bedrijven het verantwoord gedrag van goede bedrijven ondermijnen. Wetgeving nodig als ondergrens
In lijn met een recente resolutie van het Europese Parlement pleit het MVO Platform voor wetgeving. Die moet een ondergrens aangeven die van bedrijven verwacht mag worden bij de naleving van mensenrechten-, arbeids- en milieunormen. Ondernemingen hebben een ‘zorgplicht’ om schendingen van deze normen te voorkomen. Slachtoffers van ondernemingsgedrag in het buitenland kunnen ook via het Nederlandse rechtssysteem hun recht halen. Daarnaast pleit het MVO Platform voor verplichte rapportage over de sociale, ecologische en mensenrechten impact van ondernemingsactiviteiten. Duurzaam inkopen door de totale overheid
De vorige regering heeft de Tweede Kamer de toezegging gedaan om in 2010 in 100% van de bestedingen van de overheid duurzaamheid als zwaarwegend criterium te hanteren. Voor de lagere overheden geldt een percentage van 50%. Het MVO Platform wil dit gelijk trekken zodat voor alle overheden in 2010 een percentage van 100% in 2010 gaat gelden. SER-advies over ketenverantwoordelijkheid gevraagd
Vaak is een deel van de productie uitbesteed aan kleine bedrijfjes. Om sociaal en ecologisch verantwoord te werken maken zij kosten. Van groot belang is zij die kosten kunnen doorberekenen. Ketenverantwoordelijkheid is van cruciaal belang. Immers veel van de producten die westerse bedrijven verkopen, worden gemaakt in het (verre) buitenland via een complexe keten van tussenschakels. Wie is dan eigenlijk verantwoordelijk voor de wijze waarop die producten worden gemaakt? In sectoren zoals kleding en hout is hier al ervaring mee. Maar veel is er nog onduidelijk. Het MVO Platform vraagt de regering over dit onderwerp een adviesaanvraag in te dienen bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Betrek vakbonden bij handelsmissies
Al jaren is er tijdens handelsmissies ook enige aandacht voor MVO. Vaak blijft dat oppervlakkig. Het MVO-platform dringt aan op het opnemen van MVO als vast onderdeel in de voorbereiding, uitvoering en follow-up van handelsmissies. Consequent en toegespitst op het land en de sector moeten er afspraken met bedrijven worden gemaakt. Daarbij moeten ook maatschappelijke organisaties en vakbonden betrokken worden. Meer weten:

Publicatiedatum 30 03 2007