DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV tekent voor verantwoorde kleding- en textielproductie

MVO convenant voor duurzame kledingproductie

Het CNV steunt het convenant voor de verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductie dat op woensdag 9 maart is gepresenteerd. De bond verbindt zich aan de afspraken samen met andere vakbonden, overheids- en brancheorganisaties en bedrijven uit de textiel- en kledingsector.

Het textielconvenant is tot stand gekomen onder leiding van de Sociaal Economische Raad (SER), waarin het CNV deelneemt. In het SER-advies IMVO-convenanten bepleit de SER dat sectoren en bedrijven initiatieven nemen om internationaal convenanten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen af te sluiten om schending van mensenrechten en schade aan het milieu aan te pakken. CNV Internationaal is hierbij nauw betrokken.

Schending van mensenrechten en milieuschade voorkomen

In het convenant zijn ondermeer afspraken gemaakt over :

 • bescherming tegen discriminatie
 • bescherming tegen kinderarbeid
 • bescherming tegen gedwongen arbeid
 • betekenisvolle dialoog met onafhankelijke vertegenwoordigers van werknemers
 • realiseren van een leefbaar loon
 • veilige omstandigheden en gezondere omgeving voor werknemers
 • vermindering van negatieve milieu-impact door besparing op grondstoffen en realisatie van circulaire economie
 • minder gebruik van water, energie en chemicaliën;
 • minder chemisch afval en afvalwater
 • voorkomen van dierenleed

Samenwerking biedt volop kansen

De partijen zien volop kansen om samen te werken aan doelen die zij individueel moeilijk kunnen realiseren, zoals:

 • een loon waar mensen goed van kunnen rondkomen,
 • sterkere vakbonden en
 • het terugdringen van (veel) te lange werkdagen.

Verbeterplannen

Zo gaan deelnemende bedrijven uitzoeken welke problemen er zijn bij hun leveranciers in de hele keten en jaarlijks een verbeterplan opstellen met concrete doelen voor de periode van 3 tot 5 jaar. De verbeterplannen zullen worden beoordeeld op kwaliteit en ambitie.

De betrokken vakbonden en maatschappelijke organisaties ondersteunen de gezamenlijke verbeterprogramma’s met hun kennis en expertise en betrekken hun lokale partners bij de uitvoering.

De overheid zal onder andere trachten met overheden in productielanden afspraken te maken over versterking van hun arbeidsinspectie. Lokale partners kunnen, als ze van mening zijn dat hun rechten worden geschonden, terecht bij een klachtencommissie. Deze doet bindende uitspraken.

Eerste convenant over internationaal MVO

De totstandkoming van de convenanttekst is een belangrijke tussenstap in een intensief gezamenlijk proces van overleg onder leiding van de SER.

Ondertekening in Amsterdam Fashion Week

De volgende stappen in dit proces zijn het zekerstellen van de financiering van het convenant en de ondertekening ervan - op 4 juli middenin de Amsterdam Fashion Week - door bedrijven in de sector. Dan zullen ook de convenantspartijen ondertekenen.

Ook in andere bedrijfstakken wordt gewerkt aan vergelijkbare sectorconvenanten over internationaal MVO.


Interview Minister Ploumen "Werknemers moeten klanten informeren over eerlijke kleding"
Textielconvenant zet standaard internationaal verantwoord ondernemen
Jeff Wintermans (Modint), Minister Ploumen en CNV voorzitter Maurice Limmen op "Investeren in Morgen"

Publicatiedatum 09 03 2016