DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

De kansen van samenwerking

'Ontwikkelingshulp helpt wel', meldde de Volkskrant recent op de voorpagina. “Dat is waar, zeker als ontwikkelingshulp samengaat met duurzame economie en handel, " aldus SER voorzitter Rhinnooy Kan en Alexander Kohnstamm van Partos.  "Als overheid, bedrijfsleven en ontwikkelingsorganisaties in Nederland meer en effectiever samenwerken, dragen zij ter plekke bij aan duurzame ontwikkeling, fatsoenlijke werkgelegenheid en bestrijding van armoede. Het afgelopen 16 september verschenen SER advies "Ontwikkeling door duurzaam ondernemen zit precies op deze lijn. Een goed ontwikkelde private sector is cruciaal voor duurzame groei en werkgelegenheid. Het Nederlandse bedrijfsleven kan daar samen met ontwikkelingsorganisaties een belangrijke bijdrage aan leveren.

Sterke vakbonden en ondernemersorganisaties brengen dialoog op gang
Voorwaarde is wel dat er een klimaat wordt geschapen waarin de lokale private sector de motor kan zijn voor economische en sociale ontwikkeling. Daar ligt voor overheden en ontwikkelingsorganisaties een belangrijke taak. Zij moeten voor een enabling environment zorgen, gebaseerd op:

  • goed bestuur, een goede infrastructuur,
  • rechtszekerheid,
  • een effectief belastingstelsel,
  • goede arbeidswetgeving,
  • goed opgeleid personeel
  • gezond personeel,
  • toegang tot sociale zekerheid en
  • onafhankelijke vakbonden en werkgeversorganisaties.
Sterke vakbonden en ondernemersorganisaties kunnen de sociale dialoog op gang brengen. En die dialoog draagt bij aan afstemming tussen sociale en economische doelen, volwaardige werkgelegenheid en een gelijkmatiger inkomensverdeling.

Naleving richtlijnen
Voorwaarde is evenzeer dat bedrijven zich houden aan de hernieuwde OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Volgens die richtlijnen behoren bedrijven onder meer bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, overdracht van technologie en de overheidsfinanciën van het gastland (door belasting te betalen). De SER adviseert de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken om de naleving van de hernieuwde OESO-richtlijnen als strikte voorwaarde te hanteren voor de toekenning van subsidie uit ontwikkelingsgelden aan bedrijven. In feite hoort élk bedrijf dat internationaal onderneemt zich onvoorwaardelijk aan deze richtlijnen te committeren."

Meer:

Publicatiedatum 03 10 2011