CNV Internationaal
rss

Arbeidsrechten

De erkenning en vooral de naleving van de rechten van werknemers ziet CNV Internationaal als centrale pijler in het internationale vakbondswerk. Deze rechten van werknemers (waaronder vakbondsrechten) noemen we ook wel internationale arbeidsnormen. Hoewel veel landen beloofd hebben deze normen te respecteren, wijst de praktijk vaak heel anders uit.

Wat zijn arbeidsnormen?
Bij de internationale arbeidsnormen gaat het bijvoorbeeld om het recht op organisatie en collectieve onderhandeling, dus het pure vakbondswerk. Maar ook het verbod op dwang- en kinderarbeid en discriminatie op de werkvloer zijn arbeidsnormen. De internationale arbeidsnormen zijn vastgesteld door de Internationale Arbeids Organisatie (ILO). De ILO is onderdeel van de Verenigde Naties.

Fundamentele arbeidsnormen
De internationale arbeidsnormen maken deel uit van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zij vormen dus eigenlijk een nadere uitwerking van een aantal mensenrechten. Een aantal arbeidsnormen is bovendien bestempeld als ‘fundamenteel’. Dit betekent, dat landen die lid zijn van de ILO deze minimumvoorwaarden automatisch aanvaarden.

Voor wie het precies wil weten: de internationale arbeidsnormen zijn feitelijk een verzameling conventies en aanbevelingen van de ILO.

Conventies
Conventies zijn wettelijk bindende internationale verdragen. Lidstaten van de ILO kunnen deze verdragen ratificeren, waarmee zij toezeggen dat zij de bepalingen in hun eigen wetgeving willen overnemen. Aanbevelingen zijn niet-bindende richtlijnen. Vaak vormen zij een aanvulling op de conventies.

Van bedreiging tot moord
Elk land dat de ILO-verdragen ondertekent, verbindt zich aan de internationaal erkende (fundamentele) arbeidsnormen. Toch maakt CNV Internationaal zich grote zorgen over de naleving. Regelmatig ontvangt CNV Internationaal berichten over bedreigingen van vakbondsmensen. Of over werknemers die zijn ontslagen, omdat zij lid zijn van een vakbond. In Colombia, Guatemala en Honduras is zelfs moord op vakbondsmensen bijna de gewoonste zaak van de wereld.

Aandacht via schrijfactie
Wat CNV Internationaal zelf doet aan die schendingen van arbeidsrechten? CNV Internationaal vraagt bij overheden en bedrijven op verschillende manieren aandacht voor de naleving van de internationaal erkende arbeidsnormen. Zo schrijft CNV Internationaal de autoriteiten aan van landen waar deze werknemersrechten stelselmatig worden geschonden.

U kunt hetzelfde doen. Als u zich aanmeldt voor de CNV Wereldnieuwsbrief kunt u eenvoudig meedoen aan de digitale petities.

CNV Internationaal wil dat de autoriteiten er alles aan doen om in hun land de internationaal erkende rechten van werknemers na te leven. Ook wil CNV Internationaal, dat de autoriteiten daders van gewelddadige acties tegen vakbondsleiders vervolgen. Met deze protestacties oefent CNV Internationaal druk uit. Vaak met succes. Dan laat de vakbond in het betreffende land weten dat de schrijfactie heeft gewerkt. Soms komt er zelfs een belofte voor verbetering vanuit de overheid of de ambassade in Nederland.

Lobby heeft succes
Ook via lobby probeert CNV Internationaal de schending van arbeidsnormen onder de internationale aandacht te brengen. Voor werknemers in Colombia heeft deze inzet inmiddels een belangrijke stap voorwaarts opgeleverd. Op aandringen van de internationale vakbeweging bevindt zich in het land nu een permanente vertegenwoordiger van de ILO. Deze houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Daarnaast participeert CNV Internationaal in het overleg van de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Dat leidt ertoe, dat de arbeidsnormen steeds hoger op de internationale agenda komen.

Twitter